Slavkovce

Zbor                    Slavkovce – dcérocirkevný zbor


Adresa                 Slavkovce 152, 072 17 Zemplínske Kopčany


Duchovný            Mgr. Mária Meňkyová


Kurátor               Ján Vaľo


Presbyterstvo     

                            Mária Cucáková,

                            Anna Eibischová,        

                            Lucia Hrindová,

                            Eva Kutašová,

                            Iveta Pavlíková,

                            Ján Vajda


Informácie          Bohoslužby v nedeľu o 8.30 hod.


Počet členov        49


Počet voličov       49


 

Stručná história zboru

Presný dátum vzniku zboru určiť nevieme, ale z knihy cirkevných vizitačných zápisníc Užsko-zemplínskeho seniorátu helvétskej cirkvi z r.1648 s názvom Liberecclesiaevisitationessa dozvedáme, že to bolo hneď potom, keď svetlo obnoveného evanjelia preniklo do tejto časti nášho kraja.Od počiatku bol filiálnym zborom matkocirkvi v Drahňove. Za pomoci zemepána z Drahňova si zbor vybudoval v strede obce malý kostol, v ktorom drahňovský kazateľ pravidelne vykonával bohoslužby. Ďalšia písomná zmienka z knihy zápisníc CZ v Drahňove nám prezrádza, že v r.1792 postihol Slavkovce veľký požiar, v ktorom zhorela veľká časť obce aj kostol, z ktorého sa podarilo zachrániť jedine zvon. O päť rokov neskôr, teda v roku1797, môžeme čítať už o posviacke nového kostola, ktorý bol postavený z pálených tehál už na inom mieste, na pozemku, ktorý daroval zboru bohatý zemepán Andrej Kazinczy a značne prispel i k postaveniu kostola. V polovici 50.rokov 19.st. boli múry kostola značne poškodené podmáčaním ich základov, a to až natoľko, že sa začali rozpadávať, a tak veriaci boli nútení stavať už v poradí tretí kostol. Ten bol dokončený v r.1856 na pôvodnom mieste, ale na pevnejších kamenných základoch a s väčšími rozmermi. Začiatkom 19.st. na pozemku bola postavená aj cirkevná škola s bytom pre učiteľa.Kostol v nasledujúcom období bol viackrát obnovený. V roku 2001 sa veriaci rozhodli zbúrať veľmi schátralú budovu cirkevnej školy a chýbajúce priestory pre zbor riešiť prístavbou kostola. Do dnešnej podoby bol kostol prestavaný v rokoch 2001 – 2004, keď ku kostolu bola pristavaná veža, zborová miestnosť, kancelária a sociálne zariadenia. Od r. 2015 bol zbor na vlastnú žiadosť pričlenený k matkocirkevnému zboru Lastomír.

 

Súčasný duchovný (administrátor)

Mária Meňkyová, r.Janovčíková. nar.v r.1965 v Michalovciach. Pochádza zo zboru Palín. Teologické štúdium absolvovala v rokoch

1983 – 1989 na ETF UK v Prahe. Do služby v cirkvi vyslaná v r.1989. Ako kaplánka,  po absolvovaní 2.duchovenskej skúšky ako administrátorka, slúžila v zboroch Stretava, Vysoká nad Uhom v r.1993 – 1997. Do zboru Lastomír bola po materskej dovolenke ustanovená v roku 2000a po voľbe inštalovaná za riadnu duchovnú v r. 2002. V roku 2005 poverená administráciou zboru Slavkovce.

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

Nakoľko archívne záznamy o zbore nemáme k dispozícii, uvádzam len duchovných, ktorí slúžili v zbore od r. 1957, keď boli Slavkovce administrované z matkocirkevného zboru Malčice.

Ján Semjan st. (v r.1958 – 1965),

Ján Knežo (v r.1965 – 2005).