Michalovce

Zbor                    Michalovce - matkocirkevný


Adresa                 071 01 Michalovce, Sládkoviča 7   


Duchovný           Mgr. Juraj Gajdošoci


Kurátor               Ing. Jaroslav Bánoci


Presbyterstvo     

                             Matúš Gazdovič,

                             Michal Kontra,

                             Michal Harmóci,

                             Kvetoslava Stloukalová,

                             Ing. Martin Ohriska,

                             Juraj Godočík,

                             Dušan Godočík,

                             Ing. Milan Gajdoš,

                             Ing. Zdeno Virčík,

                             JUDr. Radoslav Soták,

                             JUDr. Tímea Sotáková,

                             Ing. Ján Šoltés,

                             Ing. Blažej Knežo,

                             MUDr. Erika Jutková,

                             MUDr. Anna Mikulová,

                             Mgr. Viera Bánociová,

                             Marta Sotáková,

                             Anna Tomašuľová,

                             Milan Dzvoník


Informácie         

                             Bohoslužby každú nedeľu o 10.00 hod.;

                             popoludní o 16.30 hod.;

                             biblická seniorátna hodina v prvý pondelok v mesiaci o 14.00 hod.;

                             zborové biblické hodiny v stredu o 16.30 hod.;

                             biblické stretnutia mládeže a dorastu v piatok o 16.30 hod.;

                             kajúce bohoslužby v piatok 16.30 hod.;

                             nácvik zborového spevokolu Soli Deo glória v stredu 17.30 hod.;

                             nedeľná škola počas dopoludňajších bohoslužieb v nedeľu 


Počet členov        1046


Počet voličov       497


 

Stručná história zboru

Michalovský reformovaný zbor v roku 1564 patril do vtedajšieho Zemplínskeho seniorátu. V protirefomačnej vlne bol michalovským kalvínom v roku 1672 odobratý kostol. Dcérocirkevným zborom Humenného sa Michalovce stali v roku 1928. V roku 1968 sa farský úrad presťahoval z Humenného do Michaloviec. Reformovaní sa na bohoslužby schádzali v kostole pri bývalej autobusovej stanici, ktorý užívali spolu s evanjelikmi. Na zborovom valnom zhromaždení dňa 21.1.1990 bolo potvrdené rozhodnutie stavať nový vlastný kostol. Základný kameň nového kostola bol posvätený 16.8.1992. Kostol bol vysvätený 1.9.1996. V roku 1997 sa začala výstavba zborovej siene a fary. Hrubé stavby boli dokončené v roku 2001. Výstavba nového kostola, zborovej siene a fary bola realizovaná veriacimi z Michaloviec a iných zborov za pôsobenia zborového farára Michala Hromaníka.                        

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

Alexander Boszorményi 1881 – 1939,

Ján Baláž 1935 – 1941,

Alexander Brányik 1942 – 1945,

Ján Čontofalský 1943 – 1953,

Ján Marjo 1955 – 1956,

Ján Pallay 1956,

Ján Janovčík 1956 – 1957, vsúčasnosti vedie seniorátne biblické hodiny, ktoré sú v michalovskom kostole;

Juraj Lorinc 1957 – 1958,

Ján Knežo 1956 – 1958,  1962 – 1965, na dôchodku vypomáhal v michalovskom zbore, prispieval do zborových listov. Zomrel vo veku 81 rokov, pohreb mal v michalovskom kostole a v Michalovciach na mestskom cintoríne aj odpočíva.

Juraj Gazdovič 1967 – 1985, narodil sa 16.7.1921 v Jenkovciach, zomrel v Michalovciach 4.7.1985, kde je aj pochovaný. Vyučoval v jenkovskej cirkevnej škole, pôsobil v zboroch Byster, Skároš, Bánovce nad Ondavou, Bracovce, Ložín. Počas služby v Bánovciach nad Ondavou zastával funkciu zástupcu biskupa. Od roku 1967 slúžil Pánovi v Michalovciach, Humennom, Vranove nad Topľou. Počas jeho pôsobenia sa presťahoval farský úrad z Humenného do Michaloviec, kde sa na tento účel zakúpila budova, aby sa i tak upevnil rozrastajúci sa michalovský zbor. Bol seniorom vtedajšieho prešovského seniorátu, keď v roku 1985 náhle zomrel. Jeho manželka Mária a jeho rodina sa naďalej aktívne zapájajú do života michalovského reformovaného zboru. 

Juraj Mikloš 1985,

Michal Hromaník 1986 – 2005, narodil sa 12.10.1927 v Lastomíre. Stredoškolské štúdium absolvoval na gymnáziu v Michalovciach, teologické vzdelanie získal v Prahe. Vojenskú základnú službu ako duchovný musel podstúpiť v pracovných armádnych jednotkách. Pred Michalovcami, Humenným a Vranovom nad Topľou, slúžil 31 rokov v Jenkovciach, Tašuli a Kristoch. Za jeho pôsobenia bol v Tašuli vybudovaný kostol. Stal sa zástupcom biskupa a na desať mesiacov najvyšším predstaviteľom Reformovanej cirkvi na Slovensku, zastupoval reformovaných na viacerých zahraničných fórach, napr. aj na Valnom zhromaždení OSN v Austrálii. Vykonával funkciu seniora v období spoločenských tlakov na cirkev a na veriacich. V náročnej a zodpovednej službe v mestských zboroch mu veľkou oporou bola manželka Oľga a jeho rodina. V meste Michalovce bol aj s jeho veľkým úsilím vybudovaný nový kostol, ktorý sa zakrátko stal centrom okolitého a slovenského reformovaného diania. Kostol bol financovaný mnohými veriacimi a zahraničnými finančnými prostriedkami, ktoré brat farár dokázal zabezpečiť. S výstavbou nového kostola nastal početný nárast členov michalovského zboru.

Juraj Gajdošoci 2005 – 2006, exmitácia v Palíne dňa 3.10.1999, prvé bohoslužby v Bežovciach 10.10.1999, počas pôsobenia farára Juraja Halása, seniorátny kaplán a služba v niektorých zboroch michalovského seniorátu.  

Juraj Brecko 2006 – 2007, v michalovskom zbore zaviedol napríklad misijno-diakonické stretnutia starších, ktoré sa konajú dodnes. Počas jeho služby v Michalovciach boli vypracované a zrealizované cirkevno-zákonné podmienky na voľbu duchovného, duchovnej v tomto zbore.   

V súčasnosti Juraj Gajdošoci od roku 2008.

(Niektoré roky v službe duchovných v Michalovciach sa prekrývajú s vyučovaním náboženstva na michalovskom gymnáziu.)

 

Marika Géciová, narodená 23.1.1984

Štúdium:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra evanjelikálnej teológie a misie,

Pôsobenie:9/2009 – RE-MI-DIA, n.o.