Bánovce nad Ondavou

Zbor                    Bánovce nad Ondavou – matkocirkevný zbor


Adresa                 Bánovce nad Ondavou 148


Duchovný            Mgr. Erika Dékányová


Kurátor               Nataša Hrabovská


Presbyterstvo     

                           Anna Bajužiková,

                           Anna Čochráčová,

                           Ľubica Čurmová,

                           Radoslav Dékány,                

                           Ľudmila Ďurčáková,

                           Anna Gajdošová,                   

                           Ľudmila Geročová,

                           Miroslav Matta,              

                           Stanislav Matta,

                           Tomáš Matta,

                           Andrej Vajda


 

Informácie          Bohoslužby v nedeľu o 10.00 hod.; advent, pôst, kajúce vo štvrtok 10.30;

                            Ložín modlitebňa vo štvrtok 9.30

 


Počet členov        211

Počet voličov       110


 

Stručná história zboru

Bánovský reformovaný zbor bol založený Annou Oroszy v roku 1610. Jej zásluhou bol v tomto roku vystavaný kamenný kostol. Tiež ho zaopatrila aj všetkými potrebnými sviatostnými nádobami. V roku 1867 sa začal stavať na mieste starého kostola kostol nový, pretože starý už nestačil pojať do svojich priestorov pribúdajúcich veriacich. V roku 1870 bol nový kostol s vysokou vežou slávnostne posvätený. V 20. storočí sú Bánovce strediskom cirkevného života reformovaných celého Zemplína. Či už počas 43-ročného účinkovania farára a zemplínskeho seniora Jozefa Hutku, či počas 22-ročného účinkovania seniora Jána Tomašuľu, za ktorého sa Bánovce stali ústredím nielen „Sväzu slovenských kalvínov“ a na šesť rokov aj ústredím celej našej cirkvi na Slovensku, a jedným zo stredísk hnutia odporu proti fašizmu. Pričinením Jána Tomašuľu sa v roku 1945 cirkevné zbory zoskupili do 9 seniorátov, z ktorých 3 boli slovenské,  a to Užsko-laborecký, Ondavsko-zemplínsky a Toryský. V rokoch 1953 – 1954 bola prevedená generálna oprava kostola. V roku 1970 bola na kostole urobená nová omietka, vnútorná maľba, náter lavíc, veže a strechy. V roku 2003 boli položené základy nového farského úradu v blízkosti kostola. V roku 2008 boli na kostole vymenené okná a dvere, v roku 2009 postavený prístrešok pred kostolom a bočnými dverami, v roku 2010 prekrytá strecha kostola, obnovená kopula, nový náter veže; v roku 2013 rekonštrukcia zvonov, v roku 2014 rekonštrukcia organu.

 

Súčasný duchovný (administrátor)

Erika Dékányová, narodená 14. 12. 1971 v Michalovciach.

1990 – 1995 štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

1995 – 1999 štúdium hry na organe na Konzervatóriu v Bratislave.

Od 1. 12. 2002 pôsobí najprv ako kaplánka, neskôr ako farárka v zboroch Bánovce nad Ondavou, Bracovce, od 1. 10. 2009 aj ako administrátorka v Malčiciach.

 

V zbore pôsobili títo duchovní:

Juraj Jesenský            1741 – 1754, odišiel do Malčíc

Andrej Spatzai            1754 – 1760;

Štefan Szentmártonyi  1761 – 1766;

Pavel Šľachta             1766 – 1770, prišiel zo Šarišského Potoka;

Pavel Szentmártonyi    1770 – 1775, prišiel z Jenkoviec;

Pavel Šľachta              1775 – 1782, prišiel späť z Lúčok a na rozkaz cirk. vrchnosti odišiel na Moravu za kazateľa;

Andrej Marhus             1782 – 1785, prišiel zo Šarišského Potoka;

Juraj Pásztor                1785 – 1789, odkiaľ prišiel nie je známe;

Pavel Rátz                   1789 – 1791, prišiel z Bežoviec;

Ján Kovátz                   1791 – 1801, prišiel z Veľ. Stretavy;

Michal Vámosi              1801 – 1803, prišiel z Vyš. Revíšť;

Štefan Gál                    1803 – 1832, prišiel z Tušíc;

Samuel Szabó               1832 – 15. 3. 1849 do Minaju, prišiel z Lastoviec;

Karol Soltész                16. 3. 1849 – 18. 3. 1863 do Miglešova, prišiel z Malčíc;

Štefan Szilágyi              19. 3. 1863 – 11. 6. 1884 (zomrel), prišiel z Gerčelu;

Jozef Hutka                  20. 3. 1883 ako kaplán z Vilmányu, 19. 10. 1884 zvolený za farára,  zomrel 5. V. 1926;

Ján Tomašuľa               1. 5. 1927 z Pittsburgh, USA (Kaplánom od 17. 9. 1923 až 10. 5. 1926. Od 11. 5. 1926 do 4. 7. 1926 zástupcom farára v Tušiciach.Od 5. 7. 1926 do 1. 5. 1927 zástupcom farára v Bánovciach. Zvolený za farára jednohlasne dňa 20. 6. 1926. Pôsobil v zbore do 1945.);

Ján Vaszily                   1945 – 1949;

Juraj Gazdovič              1950 – 1964;

Juraj Sabolčík              1965 – 1. 12. 2002;

Erika Dékányová kaplánka od 1. 12. 2002.